easy html web page generator software

Adaptacja i rozwój – program outplacement w woj. lubelskim

4System Polska Sp. z o. o. realizuje projekt pt.„ADAPTACJA I ROZWÓJ – program outplacement w woj. lubelskim”. Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie 10.2 Programy typu outplacement.

Celem głównym projektu jest do 30.04.2020r. kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw i osób zwolnionych, tak, aby podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie oraz uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje potwierdzone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zakończenie szkolenia i potwierdzającego opis uzyskanych efektów kształcenia w tym uzyskały kompetencje i/lub kwalifikacje.

 • 14.03.2019 | Zamówienie polegające na zapewnieniu cateringu.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

 • 19.11.2018 | Zamówienie polegające na „usłudze świadczonej przez doradcę zawodowego”.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

Adaptacja i rozwój – program outplacement w woj. łódzkim

4system Polska Sp. z o. o., realizuje projekt pt. „Adaptacja i rozwój – program outplacement w woj. łódzkim”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji i podtrzymanie aktywności zawodowej osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Projekt przyczyni się do poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych. Projekt ma na celu skuteczne zapobieganie dezaktywizacji zawodowej oraz zapobiegania negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i przywrócenie do zatrudnienia osób, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione, są przewidziane lub zagrożone utratą zatrudnienia.

W związku z realizowanym projektem zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówień.

 • 29.10.2018 | Zamówienie polegające na przeprowadzeniu oceny 20 wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe (w tym: zweryfikowanie biznesplanów i pozostałych załączników do wniosku), złożonych przez Uczestników Projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

 • 15.10.2018 | Zamówienie polegające na zapewnieniu cateringu dla Uczestników Projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

 • 12.10.2018 | Zamówienie polegające na zakupie i dostarczeniu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

 • 11.10.2018 | Zamówienie polegające na przeprowadzeniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla Uczestników Projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

 • 02.10.2018 | Zamówienie polegające na wynajmie sal na terenie woj. Łódzkiego”, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

Adaptacja i rozwój – program outplacement w woj. podlaskim

4system Polska Sp. z o. o., realizuje projekt pt. „Adaptacja i rozwój –outplacement w woj. podlaskim”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA. Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji i podtrzymanie aktywności zawodowej osób, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie typu outplacement. Projekt ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy.

W związku z realizowanym projektem zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia.

 • 29.01.2019 | Zamówienie polegające na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

AKADEMIA IT – certyfikowane szkolenia dla osób dorosłych w woj.zachodniopomorskim

Zapraszamy do udziału w projekcie: "AKADEMIA IT – certyfikowane szkolenia dla osób dorosłych w woj.zachodniopomorskim"

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 01.01.2019-31.12.2020 roku. Projekt skierowany jest do osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego związanych z zagadnieniami informatycznymi, które z własnej inicjatywy chcą przystąpić do szkoleń.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę projektu:
zachodniopomorskie5.4system.com

KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy

4System Polska Sp. z o. o. realizuje projekt pt.„KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 240 dorosłych mieszkańców woj. zachodniopomorskiego, w tym absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia i dostosowanie tego wsparcia do wymogów regionalnego rynku pracy, w okresie realizacji projektu.

 • 13.11.2018 | W związku z realizowanym projektem zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia: "Zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu".

  Dokumenty: Z uwagi na zakończenie postępowania i wybranie najkorzystniejszej oferty pliki zostały zarchiwizowane i są dostępne w Biurze Projektu.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę projektu:
www2.4system.com/zachodniopomorskie2